English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bằng tiếng nước ngoài / Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài Chính liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney – Australia.
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: ---

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài Chính liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney – Australia.

- Ghi chú: Tiếng Anh

Liên kết
×