English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bằng tiếng nước ngoài / Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ cử nhân Vật lý với chương trình gốc của Đại học Virginia, Hoa Kỳ.
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: T140211

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình tiên tiến đào tạo trình độ cử nhân Vật lý với chương trình gốc của Đại học Virginia, Hoa Kỳ.

Liên kết
×