English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bằng tiếng nước ngoài / Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế.
- Đơn vị quản lý: Trường Đai học Nông lâm

- Mã ngành: ---

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế.

- Ghi chú: Tiếng Anh

Liên kết
×