English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KẾ TOÁN (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 441

- Tên chương trình đào tạo: [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KẾ TOÁN (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

Liên kết
×