English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / Quản trị kinh doanh (do nước ngoài cấp bằng)
- Đơn vị quản lý: Khoa Quốc tế

- Mã ngành: 7340101

- Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh (do nước ngoài cấp bằng)

Liên kết
×