English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ AN NINH MẠNG VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
- Đơn vị quản lý: Khoa Quốc tế

- Mã ngành: ĐH Turku

- Tên chương trình đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ AN NINH MẠNG VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ:

http://huis.hueuni.edu.vn/home/details/40112 

Liên kết
×