English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Động vật học
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 9420103

- Tên chương trình đào tạo: Động vật học

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
2
Bắt buộc
 
2
Sinh học và sinh thái động vật thuỷ sinh
2
Bắt buộc
 
3
Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
2
Tự chọn
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Pheromon động vật
2

Tự chọn

5
Sinh học động vật đất cỡ trung bình
2

Tự chọn

6
Cơ sở sinh học nghề cá
2

Tự chọn

7
Sinh học lưỡng cư và bò sát
2

Chuyên đề

 
8
Sinh học giáp xác
2

Chuyên đề

 
9
Cơ sở sinh lý và sinh thái cá
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×