English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / Quản trị và phân tích dữ liệu (thí điểm)
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 7480107

- Tên chương trình đào tạo: Quản trị và phân tích dữ liệu (thí điểm)

Liên kết
×