English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ cử nhân)
- Đơn vị quản lý: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

- Mã ngành: 7480112

- Tên chương trình đào tạo: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ cử nhân)

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

(3 chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) Cử nhân và Kỹ sư

Liên kết
×