English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)
- Đơn vị quản lý: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

- Mã ngành: 7480112KS

- Tên chương trình đào tạo: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)

Liên kết
×