English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Sinh lý học người và động vật
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 9420104

- Tên chương trình đào tạo: Sinh lý học người và động vật

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Sinh lý tiêu hoá – hấp thu
2
Bắt buộc
 
2
Sinh lý nội tiết ở người và động vật
2
Bắt buộc
 
3
Tập tính học động vật
2
Tự chọn
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Nuôi cấy tế bào động vật
2

Tự chọn

5
Sinh lý thần kinh cấp cao
2

Tự chọn

6
Sinh lý sinh sản và phát triển cá
2

Tự chọn

7
Sinh lý học tế bào động vật
2

Chuyên đề

 
8
Sự thích nghi của động vật
2

Chuyên đề

 
9
Các tiến bộ khoa học về dinh dưỡng động vật nuôi
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×