English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Sinh lý học thực vật
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 9420112

- Tên chương trình đào tạo: Sinh lý học thực vật

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Hoạt chất sinh học thực vật
2
Bắt buộc
 
2
Sinh lý chống chịu ở thực vật
2
Bắt buộc
 
3
Sinh lý thực vật ứng dụng
2
Tự chọn
Chọn 2
trong
5 học phần
4
Chuyển gen thực vật
2

Tự chọn

5
Nguyên tố vi lượng ở thực vật
2

Tự chọn

6
Các công cụ phân tử
2

Tự chọn

7
Chất điều hoà sinh trưởng thực vật
2

Tự chọn

8
Ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng thực vật
2

Chuyên đề

 
 
 
 
Chọn 3 trong 10 chuyên đề
9
Nguyên tố vi lượng và vai trò của nó đối với cây trồng
2

Chuyên đề

10
Đặc điểm sinh lý cây trồng
2

Chuyên đề

11
Chọn dòng tế bào kháng điều kiện bất lợi môi trường
2

Chuyên đề

12
Cơ chế phân tử của tính chống chịu
2

Chuyên đề

13
Sử dụng chỉ thị phân tử trong định dạng sinh vật
2

Chuyên đề

14
Chọn giống cây trồng
2

Chuyên đề

15
Hoạt chất sinh học
2

Chuyên đề

16
Vi sinh vật đất
2

Chuyên đề

17
Xử lý nước thải bằng thực vật
2

Chuyên đề

 

Liên kết
×