English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Quang học
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 9440110

- Tên chương trình đào tạo: Quang học

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Vật lý Laser nâng cao
2
Bắt buộc
 
2
Vật liệu phát quang nâng cao
2
Bắt buộc
 
3
Tính chất quang của vật rắn nâng cao
2
Tự chọn
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Ứng dụng Laser
2

Tự chọn

5
Nhiệt phát quang và ứng dụng nâng cao
2

Tự chọn

6
Quang phổ Laser
2

Tự chọn

7
Các phương pháp phân tích quang phổ hiện đại
2

Chuyên đề

 
8
Quang học phi tuyến nâng cao
2

Chuyên đề

 
9
Quang tử
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×