English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Vật lý chất rắn
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 9440104

- Tên chương trình đào tạo: Vật lý chất rắn

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Vật lý và vật liệu điện môi lỏng, rắn, khí và ứng dụng
2
Bắt buộc
 
2
Vật lý và vật liệu nanô
2

Bắt buộc

 

 

3
Vật liệu sắt điện, áp điện và ứng dụng
2

Tự chọn

 

Chọn 2 trong

4 học phần

4
Vật liệu hoả điện và ứng dụng
2

Tự chọn

5
Phát quang cưỡng bức
2

Tự chọn

6
Mô phỏng vật liệu
2

Tự chọn

7
Vật lý, vật liệu điện môi phi tuyến
2

Chuyên đề

 

8
Các phương pháp nghiên cứu vật liệu sắt điện, áp điện, hoả điện
2

Chuyên đề

 
9
Siêu âm công suất cao và ứng dụng
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×