English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Vật lý lý thuyết và vật lý toán
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 9440103

- Tên chương trình đào tạo: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Lý thuyết trường lượng tử trong vật lý chất rắn
2
Bắt buộc
 
2
Lý thuyết chất rắn nâng cao
2
Bắt buộc
 
3
Các phương pháp trong lý thuyết quang lượng tử
2
Tự chọn
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Các phương pháp mô phỏng trong Vật lý lý thuyết
2

Tự chọn

5
Thông tin lượng tử và chuyển vị lượng tử
2

Tự chọn

6
Tính chất quang điện của bán dẫn thấp chiều
2

Tự chọn

Đối với chuyên ngành: Quang lượng tử và thông tin lượng tử
7
Các trạng thái nén trong quang lượng tử
2

Chuyên đề

 
8
Các tính chất và các trạng thái phi cổ điển
2

Chuyên đề

 
9
Tính chất đan rối cho các hệ đa mode
2

Chuyên đề

 
Đối với chuyên ngành: Vật lý mô phỏng
7
Tính chất vật lý của các linh kiện bán dẫn
2

Chuyên đề

 
8
Lý thuyết mô phỏng nâng cao
2

Chuyên đề

 
9
Các phương pháp tính cấu trúc vùng năng lượng
2

Chuyên đề

 
Đối với chuyên ngành: Vật lý thấp chiều
7
Lý thuyết phản ứng tuyến tính và áp dụng
2

Chuyên đề

 
8
Phonon trong bán dẫn thấp chiều
2

Chuyên đề

 
9
Phương pháp phương trình động lượng tử
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×