English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Lịch sử Việt Nam
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 9229013

- Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Việt Nam

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Lịch sử kinh tế Việt Nam thời cổ trung đại
2
Bắt buộc
 
2
Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (1558-1777)
2
Bắt buộc
 
3
Các di sản văn hoá Thế giới tại Việt Nam
2
Tự chọn
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Cương vực và lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
2

Tự chọn

5
Bão lụt ở các tỉnh miền Trung trong hai thế kỷ XIX-XX
2

Tự chọn

6
Triều Nguyễn với vấn đề canh tân đất nước vào thế kỷ XIX
2

Tự chọn

7
Các cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam
2

Chuyên đề

 
8
Đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam
2

Chuyên đề

 
9
Tổ chức bộ máy Nhà nước triều Nguyễn (1802-1884)
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×