English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Lịch sử Việt Nam
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 9229013

- Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Việt Nam

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Chiến lược tiến công trong cách mạng miền Nam 1954-1975
2
Bắt buộc
 
2
Việt Nam trong sự phát triển lịch sử Thế giới thời kỳ 1945-1954
2
Bắt buộc
 
3
Phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
2
Tự chọn
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam (1930-1945)
2

Tự chọn

5
Lịch sử tôn giáo Việt Nam
2

Tự chọn

6
Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
2

Tự chọn

7
Thừa Thiên Huế trong tiến trình lịch sử Việt Nam (1306-1975)
2

Chuyên đề

 
8
Phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)
2

Chuyên đề

 
9
Vai trò của tầng lớp trí thức trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam thời cận đại
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×