English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 9140111

- Tên chương trình đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Không khí dạy học
2
Bắt buộc
 
2
Phát triển lý luận dạy học vật lý
2
Bắt buộc
 
3
Thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục
2
Tự chọn
 
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Tổ hợp các thí nghiệm trong dạy học vật lý
2

Tự chọn

5
Tổ hợp hoạt động dạy học nhóm ở trường phổ thông
2

Tự chọn

6
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học vật lý
2

Tự chọn

7
Ứng dụng máy tính trong dạy học và quản lý
2

Chuyên đề

 
 
Chọn 3 trong
5 học phần
8
Tổ hợp thí nghiệm và các phương tiện hiện đại trong dạy học vật lý
2

Chuyên đề

9
Chuyển hoá các phương pháp nhận thức vào dạy học vật lý
2

Chuyên đề

10
Một số vấn đề mới trong lý luận dạy học vật lý
2

Chuyên đề

11
Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông
2

Chuyên đề

 

Liên kết
×