English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / MARKETING
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7340115

- Tên chương trình đào tạo: MARKETING

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Download chương trình đào tạo

Liên kết
×