English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7340404

- Tên chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Download chương trình đào tạo 

Liên kết
×