English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / KIỂM TOÁN
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7340302

- Tên chương trình đào tạo: KIỂM TOÁN

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

Download chương trình đào tạo

Liên kết
×