English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / BÁO CHÍ
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Khoa học

- Mã ngành: 7320101

- Tên chương trình đào tạo: BÁO CHÍ

- CHUẨN ĐẦU RA:

1. Kiến thức:
- Có hiểu biết và nhận thức được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo;
- Có các kiến thức về an ninh quốc phòng, kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khoẻ để công tác, phục vụ Tổ quốc.
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEFL;
- Có kiến thức tin học căn bản (Chứng chỉ A) để có thể xử dụng thành thạo máy tính cùng một số phần mềm chuyên dụng nhằm hỗ trợ công việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và các vấn đề liên quan;
- Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở ngành: Cơ sở lý luận báo chí, báo chí truyền thông, Lịch sử báo chí Việt Nam, Lịch sử báo chí thế giới, Báo chí và dư luận xã hội, Báo chí và thông tin quốc tế...
- Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực báo chí - truyền thông: Thể loại báo chí, Kỹ năng viết tin, kỹ năng viết phóng sự, Kỹ năng phỏng vấn, Quy trình sản xuất chương trình phát thanh, Quy trình sản xuất chương trình truyền hình, Công tác biên tập báo chí, Kỹ thuật nhiếp ảnh...
2. Kỹ năng:
- Có các kỹ năng của cán bộ làm công tác phóng viên, biên tập viên các toà soạn báo, các đài phát thanh, truyền hình;
- Có kỹ năng tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động báo chí - truyền thông ở các tỉnh, thành phố;
- Có khả năng đề xuất giải pháp hoặc phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực báo chí - truyền thông.
3. Thái độ, hành vi:
- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, chấp hành chính sách và pháp luật Nhà nước Việt Nam.
- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong phù hợp với cơ chế đời sống công nghiệp, hiện đại và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo tổ hoặc nhóm.
- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới cũng như những thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác; từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tôt nghiệp:
- Làm phóng viên, biên tập viên các đài phát thanh, truyền hình, các toà soạn báo, các cơ quan có xuất bản báo chí ở Trung ương và địa phương;
- Giảng dạy tại các trường có đào tạo ngành báo chí;
- Cán bộ quản lý các hoạt động báo chí - truyền thông tại các tỉnh, thành phố.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ cao hơn: thạc sĩ, tiến sĩ
- Có khả năng nghiên cứu về báo chí - truyền thông, nắm bắt các hoạt động và hình thức báo chí - truyền thông hiện đại trên thế giới- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

NGÀNH BÁO CHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-ĐHKH-ĐTĐH ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

 

SỐ

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

SỐ

TÍN CHỈ

DỰ

KIẾN

KHGD

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

 

I

 Các học phần lý luận chính trị (10 tín chỉ)

10

 

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

HK1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

HK2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

HK3

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

HK4

II

Khoa học tự nhiên (3 tín chỉ)

3

 

5

TIN1023

Tin học đại cương

3

HK1

III

Khoa học xã hội và nhân văn (18 tín chỉ)

18

 

6

LIS1022

Văn hoá Việt Nam đại cương

2

HK1

7

CTR1042

Chính trị học đại cương

2

HK3

8

NNH1022

Tiếng Việt thực hành

2

HK2

9

XHH1012

Xã hội học đại cương

2

HK2

10

CTR1052

Lôgic học

2

HK1

11

KTE1022

Các nguyên lý kinh tế

2

HK4

12

VAN1022

Văn học nước ngoài

2

HK5

13

VAN1012

Mỹ học đại cương

2

HK2

14

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

HK1

IV

Ngoại ngữ không chuyên (tích lũy chứng chỉ)

7

 

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người.

 

 

V

GDTC

Giáo dục thể chất (5 học kỳ)

 

 

VI

GDQP

Giáo dục quốc phòng (4 tuần)

 

 

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

 

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành (18 tín chỉ)

 

 

 

Học phần bắt buộc

14

 

15

VAN3012

Lý luận văn học

2

HK1

16

NNH2052

Ngữ pháp văn bản

2

HK6

17

BAO2022

Pháp luật về báo chí

2

HK2

18

BAO2062

Đạo đức nghề nghiệp nhà báo

2

HK4

19

BAO2032

Báo chí và thông tin quốc tế

2

HK7

20

BAO2042

Lịch sử báo chí thế giới

2

HK3

21

BAO2012

Truyền thông đại chúng

2

HK1

 

Học phân tự chọn (chọn 4 trong 8 tín chỉ)

4

 

22

BAO2052

Báo chí và dư luận xã hội

2

HK4

23

BAO2072

Tổ chức vận hành cơ quan báo chí

2

HK4

24

BAO2082

Nhập môn xuất bản

2

HK4

25

BAO2092

Kỹ năng báo chí

2

HK4

VIII

 Kiến thức cơ sở của ngành (14 tín chỉ)

 

 

 

Học phần bắt buộc

12

 

26

BAO3012

Cơ sở lý luận báo chí

2

HK2

27

BAO3022

Nhập môn quan hệ công chúng

2

HK5

28

BAO3032

Lịch sử báo chí Việt Nam

2

HK4

29

BAO3042

Tác phẩm báo chí

2

HK3

30

BAO3052

Báo điện tử

2

HK4

31

BAO3062

Nhập môn báo in

2

HK3

 

Học phần tự chọn (chọn 2 trong 6 tín chỉ)

2

 

32

BAO3072

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

HK5

33

BAO3082

Vai trò của báo chí đối với sự phát triển của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

2

HK5

34

BAO3092

Làm tin và phóng sự truyền hình

2

HK5

IX

 Kiến thức chung của ngành (15 tín chỉ)

 

 

 

Học phần bắt buộc

11

 

35

BAO3102

Các thể loại báo chí thông tấn

2

HK4

36

BAO3112

Các thể loại báo chí chính luận và chính luận nghệ thuật

3

HK6

37

NNH4042

Ngôn ngữ báo chí

2

HK6

38

BAO3122

Báo phát thanh

2

HK5

39

BAO3132

Báo truyền hình

2

HK5

 

Học phần tự chọn (chọn 4 trong 8 tín chỉ)

4

 

40

BAO3142

Kỹ thuật viết tin

2

HK5

41

BAO3152

Kỹ thuật viết phóng sự

2

HK5

42

BAO3162

Kỹ năng phỏng vấn

2

HK6

43

BAO3172

Kỹ năng điều tra

2

HK6

X

 Kiến thức chuyên ngành (20 tín chỉ)

 

 

 

Học phần bắt buộc

14

 

44

BAO4012

Công tác biên tập báo chí

2

HK6

45

BAO4022

Nhiếp ảnh và ảnh báo chí

2

HK6

46

BAO4032

Trình bày market báo in

2

HK6

47

BAO4042

Quy trình sản xuất chương trình phát thanh

2

HK7

48

BAO4052

Quy trình sản xuất chương trình truyền hình

2

HK7

49

BAO4062

Viết bài PR và thông cáo báo chí

2

HK6

50

BAO4072

Phát hành và kinh doanh báo chí

2

HK7

 

Học phần tự chọn (chọn 6 trong 18 tín chỉ)

6

 

51

BAO4082

Kỹ thuật xây dựng Website

2

HK7

52

BAO4092

Sản xuất các sản phẩm báo in

2

HK7

53

BAO4102

Sản xuất các sản phẩm báo mạng

2

HK7

54

BAO4112

Kịch bản và biên tập phát thanh

2

HK7

55

BAO4122

Kịch bản và biên tập truyền hình

2

HK7

56

BAO4132

Quảng cáo và quảng cáo trên báo chí

2

HK7

57

BAO4142

Truyền thông maketing

2

HK7

58

BAO4152

Tổ chức sự kiện

2

HK7

XI

 Kiến thức bổ trợ (8 tín chỉ)

 

 

 

Học phần bắt buộc

4

 

59

NNH2032

Ngữ pháp Tiếng Việt

2

HK2

60

VAN5012

Văn học Việt Nam đại cương

2

HK3

 

Học phần tự chọn (chọn 4 trong 10 tín chỉ)

4

 

61

NNH3022

Ngữ dụng học

2

HK6

62

NNH2062

Soạn thảo văn bản tiếng Việt

2

HK6

63

LIS5052

Những vấn đề về tôn giáo

2

HK6

64

BAO5062

Báo chí các nước ASEAN

2

HK6

65

NNH2092

Phong các học tiếng Việt

2

HK6

C

 THỰC TẬP, KIẾN TẬP (4 tín chỉ)

4

 

64

BAO3181

Niên luận

1

HK6

65

BAO3182

Thực tập 1

2

HK6

66

BAO4161

Thực tập 2

1

HK8

D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC (8 tín chỉ)

8

 

67

BAO4178

Khoá luận tốt nghiệp (KLTN)

8

HK8

 

BAO4….

Các học phần thay thế (dành cho sinh viên không làm KLTN)

8

HK8

                                                       Tổng cộng

125

 

Liên kết
×