English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Đại số và lý thuyết số
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 9460104

- Tên chương trình đào tạo: Đại số và lý thuyết số

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Đại số tuyến tính nâng cao
2
Bắt buộc
 
2
Lý thuyết đồng luân
2
Bắt buộc
 
3
Đại số giao hoán nâng cao
2
Tự chọn
 
 
 
Chọn 2
trong
8 học phần
4
Lý thuyết tập tổng trong tổ hợp cộng tính
2

Tự chọn

5
Sơ lược về Tổ hợp hình học và Tổ hợp đại số
2

Tự chọn

6
Đại số đa tuyến tính và các áp dụng
2

Tự chọn

7
Lý thuyết bất biến modular
2

Tự chọn

8
Cấu trúc của nhóm Lie nửa đơn
2

Tự chọn

9
Biểu diễn đại số Lie
2

Tự chọn

10
Chiều của môđun và vành
2

Tự chọn

11
QF-Vành và các vành liên quan
2

Chuyên đề

Chọn 3 trong
4 học phần
12
Hàm Hilbert và các lớp vành liên quan
2

Chuyên đề

13
Đối đồng điều địa phương
2

Chuyên đề

14
Phạm trù sigma M
2

Chuyên đề

 

Liên kết
×