English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / KINH TẾ
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế

- Mã ngành: 7310101

- Tên chương trình đào tạo: KINH TẾ

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuyên ngành đào tạo: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Chuyên ngành đào tạo: KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

Chuyên ngành đào tạo: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DU LỊCH

 

Liên kết
×