English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / LUẬT
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Luật

- Mã ngành: 7380101

- Tên chương trình đào tạo: LUẬT

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo ngành Luật theo hệ thống tín chỉ Download file

Liên kết
×