English | Français   rss
Liên kết
Văn phòng

1.  ThS. Võ Thị Hồng Vũ

Phó Chánh Văn phòng phụ trách

ĐT: 0234.3845919-116 

Email: vthongvu@hueuni.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Văn Hòa

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0234.3845919-116

Email:nvhoa@hueuni.edu.vn

3. KS. Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0234.3845919-116

Email: lvminh@hueuni.edu.vn

 

5

2. ThS. Phan Đức Lộc
Chánh VP - ĐHH
ĐT: 833474
Email: pdloc@hueuni.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Văn Hòa
Phó chánh Văn phòng
ĐT: 832093 - 0914173896
Email: nvhoa@hueuni.edu.vn

Liên kết
×