English | Français   rss
Liên kết
Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020
Góp ý

Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục, năm học 2019-2020 của các đơn vị thành viên.

 

1- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế:

Biểu 17; Biểu 18; Biểu 19; Biểu 20; Biểu 21

 

2- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

3- Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Biểu 17; Biểu 18; Biểu 19; Biểu 20; Biểu 21

4- Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế:

Biểu 18; Biểu 19; Biểu  20; Biểu  21

 

5- Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

 

6- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế: 

Công khai cam kết Chất lượng giáo dục

Công khai Điều kiện bảo đảm chất lượng

Công khai tài chính

 

7- Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Biểu 17; Biểu 18; Biểu 19; Biểu 20; Biểu 21

 

8- Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Biểu 17; Biểu 18.1; Biểu 18.2; Biểu 19; Biểu 20; Biểu 21

 

9- Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Biểu 17; Biểu 18; Biểu 19; Biểu 20; Biểu 21

 

10- Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

 

11- Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị

Biểu 17; Biểu 18; Biểu 19; Biểu 20; Biểu 21

Liên kết
×