English | Français   rss
Liên kết
BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Góp ý

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Bả

Chủ tịch

2

Trần Xuân Châu

Phó chủ tịch

3

Hoàng Kim Toản

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Sỹ Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành

5

Đỗ Văn Phòng

Uỷ viên Ban Chấp hành

6

Nguyễn Mạnh Sơn

Uỷ viên Ban Chấp hành

7

Nguyễn Tình

Uỷ viên Ban Chấp hành

8

Nguyễn Văn Hòa

Uỷ viên Ban Chấp hành

9

Trần Việt Dũng

Uỷ viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Thị Hương

Uỷ viên Ban Chấp hành

11

Nguyễn Văn Cầu

Uỷ viên Ban Chấp hành

Liên kết
×