English | Français   rss
Liên kết
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Bác Hồ với giáo dục
Góp ý

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Cuộc đời của Người, như đánh giá cao của Đảng ta, là “một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”. Bởi vậy, trước lúc đi xa Người không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn mà Người còn để lại bản Di chúc lịch sử. Mặc dù Người viết rằng: “Để lại mấy lời” và “chỉ nói tóm tắt vài việc thôi” nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

 

 

Nhân kỷ niệm 50 thực hiện bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ của Người; đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bác Hồ với giáo dục” trong bối cảnh ngành giáo dục và xã hội đang thực hiện Luật giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Hội thảo nhằm ôn lại sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta; là nơi gặp gỡ, trao
đổi học thuật của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế với các nhà khoa học ở Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình; đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học công bố những kết quả nghiên cứu có giá trị của mình báo công lên Bác.

 

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 49 bài báo khoa học và tham luận của cán bộ, giảng viên, các nhà quản lý, lãnh đạo cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, của nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế và của các nhà khoa học ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổ chức đã tiến hành phân công biên tập nghiêm túc, tuyển chọn những bài thực sự có giá trị khoa học, có những nhận thức và đóng góp mới về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng và việc vận Kỷ yếu Hội thảo Hội thảo “Bác Hồ với giáo dục” dụng trong thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học; việc thực hiện Di chúc của Người và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Đại học Huế để in Kỷ yếu hội thảo gồm 36 bài được chia thành 3 chủ đề :

 

Chủ đề 1. Bác Hồ với giáo dục - Những vấn đề chung

 

Chủ đề 2. Bác Hồ với giáo dục đại học, vận dụng thực tiễn tại Đại học Huế

 

Chủ đề 3. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Đại học Huế.

 

Toàn văn kỷ yếu xin xem tại file đính kèm.

Liên kết
×