English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ mỹ thuật liên kết giữa Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế và Trường Đại học Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng Mahasarakham, Thái Lan.
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Nghệ thuật

- Mã ngành: 1260/QĐ-ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ mỹ thuật liên kết giữa Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế và Trường Đại học Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng Mahasarakham, Thái Lan.

Liên kết
×