English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Thạc sĩ: Công nghệ Thực phẩm
- Đơn vị quản lý: Khoa Quốc tế

- Mã ngành: VLIR-Network

- Tên chương trình đào tạo: Thạc sĩ: Công nghệ Thực phẩm

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ:

 

http://huis.hueuni.edu.vn/home/details/40170

Liên kết
×