English | Français   rss
Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế
Liên kết
Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế

 

1. PGS.TS Nguyễn Duân

Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể

ĐT: 0234.3832091-119

Email:nguyenduan@hueuni.edu.vn

 

2. ThS. Võ Trần Ngọc Minh

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể

ĐT: 0234.3832091-119

Email:vtnminh@hueuni.edu.vn

 

3. ThS. Phan Minh Huấn

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể

ĐT: 0234.3832091-119 

Email: pmhuan@hueuni.edu.vn

Liên kết
×