English | Français   rss
Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
Liên kết
Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế

 

1. PGS.TS Nguyễn Duân

Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

ĐT: 0234.3832091-119

Email:nguyenduan@hueuni.edu.vn

 

2. ThS. Võ Trần Ngọc Minh

Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

ĐT: 0234.3832091-119

Email:vtnminh@hueuni.edu.vn

 

3. ThS. Phan Minh Huấn

Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

ĐT: 0234.3832091-119 

Email: pmhuan@hueuni.edu.vn

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×