English | Français   rss
Ban Thanh tra và Pháp chế
Liên kết
Ban Thanh tra và Pháp chế

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Đại học Huế thực hiện quyền thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; quản lý nhà nước bằng pháp luật theo quy định của pháp luật trong Đại học Huế.

2. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra hàng năm, đột xuất; kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hằng năm và theo chuyên đề trong Đại học Huế; theo dõi, tổng hợp và báo cáo hoạt động thanh tra, báo cáo kết quả công tác phổ biển, giáo dục pháp luật theo quy định của cấp trên;

b) Chủ trì, làm đầu mối tổ chức thanh tra, kiểm tra việc châp hành pháp luật về giáo dục và đào tạo của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế; đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý điều hành trong Đại học Huế;

c) Chủ trì, làm đầu mối thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Đại học Huế;

d) Thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế;

e) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác pháp chế cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra, pháp chế ở Đại học Huế; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân Đại học Huế trong mọi hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát;

f) Tham mưu giúp Giám đốc Đại học Huế giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật; quản lý, lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo và hồ sơ thanh tra, kiểm tra theo quy định;

g) Giúp Giám đốc Đại học Huế chỉ đạo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;

h) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quản lý theo sự phân công của Giám đốc Đại học Huế; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản (quyết định, quy chế, quy định) do Văn phòng, các Ban chức năng Đại học huế soạn thảo; làm đầu mối tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Đại học Huế gửi lấy ý kiến;

i) Chủ trì thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật từng lĩnh vự theo yêu cầu của Giám đốc Đại học Huế; kiểm tra văn bản quản lý của Đại học Huế, các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc Đại học Huế.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế có 02 Tổ công tác:

a) Tổ Thanh tra;

b) Tổ Pháp chế.

Liên kết
×