English | Français   rss
Liên kết
Chương trình Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017-2022
Góp ý

 

Thời gian: ngày 29-30/12/2017

 

Địa Điểm: Hội trường Đại học Huế, Số 03 Lê Lợi, Thành Phố Huế

 

PHIÊN THỨ NHẤT: Ngày 29/12/2017 (từ 14h-17h)

 

1. Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

3. Báo cáo quá trình chuẩn bị Đại hội.

4. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.

5. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Điều lệ Công đoàn sửa đổi.

6. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

7. Chuẩn bị nhân sự bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế Khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 và nhân sự bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023.

8. Bầu Ban bầu cử.

9. Đoàn chủ tịch thông báo chương trình làm việc phiên thứ hai của Đại hội.

10. Chào cờ, kết thúc phiên làm việc thứ nhất.

 

PHIÊN THỨ HAI: Ngày 30/12/2017 (từ 8h-11h30)

 

1. Văn nghệ chào mừng.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký vào vị trí làm nhiệm vụ.

4. Diễn văn khai mạc Đại hội.

5. Báo cáo kết quả làm việc phiên thứ nhất của Đại hội.

6. Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2017 và phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2017.

7. Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

8. Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

9. Tặng hoa chúc mừng Đại hội của đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Đại học Huế.

10. Tham luận

11. Bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế Khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Giải lao

13. Tham luận (tiếp theo).

14. Công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế Khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023.

15. Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế Khóa V ra mắt và nhận nhiệm vụ; Chỉ định triệu tập viên phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế Khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022  .

16. Khen thưởng.

17. Tặng hoa, tri ân các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế Khóa IV không tham gia nhiệm kỳ mới.

18. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

19. Tổng kết Đại hội.

20. Chào cờ, bế mạc Đại hội.

 

BAN TỔ CHỨC

Liên kết
×