English | Français   rss
Liên kết
Công khai định mức, tiêu chuẩn
Góp ý

Số-Ký hiệu

Ngày ban hành

Tên Văn bản

860/QĐ-ĐHH

25-06-2021

Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Y- Dược, Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Khoa học và Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin của Đại học Huế.

 

622/QĐ-ĐHH

06-5-2020

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Khoa học và Viện Đào tạo Mở và CNTT của Đại học Huế

982/QĐ-ĐHH

14-7-2021

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

474/QĐ-ĐHH

15-4-2022

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho ngành An toàn an ninh mạng tại Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế

1376/BGDĐT-CSVC

12-4-2022

CV về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho ngành An toàn và an ninh mạng tại Viện đào tạo mở và công nghệ thông tin của Đại học Huế

 

Liên kết
×