English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ban hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 (24-11-2021 07:54)
Góp ý

Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 là cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, từng giai đoạn của Đại học Huế, các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế.

 

Xem toàn văn Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030 ở file đính kèm./.

Liên kết
×