English | Français   rss
Liên kết
Kỷ yếu hội thảo khoa học Mô hình đào tạo giáo viên A+B
Góp ý

Tiểu ban Giáo dục Đại học, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực giới thiệu Kỷ yếu hội thảo khoa học "Mô hình đào tạo giáo iên A+B" 

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×