English | Français   rss
Liên kết
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực (19-08-2021 21:51)
  Ngày 13/8/2021, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BGDĐT về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực. Quyết định này thay cho Quyết định 856/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2020. Theo đó, các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về... Chi tiết...

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021. Chi tiết...

Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (31-03-2021 09:17)
  Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực giới thiệu các Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã được xuất bản trong năm 2020. Chi tiết...

Kỷ yếu hội thảo khoa học Mô hình đào tạo giáo viên A+B
Tiểu ban Giáo dục Đại học, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực giới thiệu Kỷ yếu hội thảo khoa học "Mô hình đào tạo giáo iên A+B"  Chi tiết...

Thông báo kết luận số 04/VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (21-01-2021 09:47)

Liên kết
×