English | Français   rss
Liên kết
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực (19-08-2021 21:51)
Góp ý

 

Ngày 13/8/2021, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BGDĐT về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực. Quyết định này thay cho Quyết định 856/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2020. Theo đó, các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. 

 

 

Liên kết
×