English | Français   rss
Liên kết
Mẫu đơn (19-07-2017 15:49)
Góp ý

Các mẫu đơn như: xin thôi học, xin nghỉ học 1 năm, xin vào học lại, .... các bạn có thể tham khảo khi cần:

 

Loại đơn

Ghi chú

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

Dành cho sv các trường thành viên

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

Dành cho sv Khoa, Phân hiệu

Mẫu đơn xin vào học lại

Dành cho sv các trường thành viên

Mẫu đơn xin vào học lại

Dành cho sv Khoa, Phân hiệu

Mẫu đơn xin chuyển trường

 

Mẫu đơn xin thôi học

 

Mẫu đơn xin thôi học

Dành cho sv Khoa, Phân hiệu

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

 

 

                                                                                                         TTP

Liên kết
×