English | Français   rss
Liên kết
Công văn triển khai Hội nghị học tập tốt, rèn luyện tốt. (28-09-2017 09:26)
Góp ý

 

Đại học Huế tổ chức hội nghị biểu dương sinh viên“Học tập tốt, rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017 vào tháng 12/2017. Để Hội nghị diễn ra theo đúng thời gian, kế hoạch và đạt kết quả tốt, Đại học Huế đề nghị các đơn vị triển khai ngay một số nội dung công việc như sau:

 

1. Các đơn vị tiến hành tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên “Học tập tốt, rèn luyện tốt” giai đoạn 2015-2017 và hoàn thành trước ngày 10/11/2017.

 

2. Báo cáo tổng kết, đánh giá phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên đơn vị mình trong giai đoạn từ 2015-2017.

 

3. Các đơn vị chọn và gửi danh sách sinh viên tiêu biểu đề nghị Giám đốc ĐHH khen tại Hội nghị học tập tốt, rèn luyện tốt cấp Đại học Huế theo tiêu chí và số lượng như sau:

- Tiêu chí xét chọn sinh viên:

+ Về học tập: sinh viên đạt kết quả học tập trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017 từ loại Giỏi trở lên.

+ Về rèn luyện: sinh viên đạt kết quả rèn luyện trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017 từ loại Tốt trở lên.

+ Ngoài những tiêu chí trên, căn cứ tình hình thực tệ của các đơn vị có thể đưa thêm các tiêu chí phụ để xét chọn sinh viên.

 

- Về số lượng: căn cứ vào kết quả học tập và số lượng sinh viên thực tế của các đơn vị, Đại học Huế phân bổ số lượng sinh viên được khen thưởng tại Hội nghị như sau:

+ Trường Đại học Y Dược: 35 sinh viên.

+ Trường Đại học Nông Lâm: 25 sinh viên.

+ Trường Đại học Khoa học: 22 sinh viên.

+ Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế: mỗi trường 18 sinh viên.

+ Trường Đại học Ngoại ngữ: 13 sinh viên.

+ Trường Đại học Luật: 9 sinh viên.

+ Khoa Du lịch: 06 sinh viên.

+ Trường Đại học Nghệ thuật: 02 sinh viên.

+ Khoa Giáo dục Thể chất, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: mỗi đơn vị 01 sinh viên.

Danh sách sinh viên đề nghị Giám đốc Đại học Huế khen thưởng các đơn vị lập theo (mẫu 01). Sinh viên được đề nghị Giám đốc Đại học Huế khen thưởng khai bản tóm tắt thành tích theo (mẫu 02).

 

4. Các đơn vị báo cáo thống kê kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên đơn vị mình giai đoạn 2015-2017 theo (mẫu 03).

 

5. Mỗi đơn vị chọn từ 01 đến 02 sinh viên trong số những sinh viên được chọn tham dự Hội nghị cấp Đại học Huế để chuẩn bị tham luận với các chủ đề: Kinh nghiệm để học tập tốt, rèn luyện tốt; học tập tốt và tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng trào Đoàn, Hội; học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao,…vv

 

Các nội dung 2, 3, 4, 5 của mục III đề nghị các đơn vị triển khai, tập hợp và gửi files mềm báo cáo về Đại học Huế qua địa chỉ email: bancthssv@hueuni.edu.vn, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về Ban Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 15/11/2017 để Ban tổ chức tập hợp chuẩn bị nội dung cho Hội nghị cấp Đại học Huế.

 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin đã đăng
Liên kết
×