English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Thạc sĩ / Khoa học dữ liệu
- Đơn vị quản lý: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

- Mã ngành: 8480109

- Tên chương trình đào tạo: Khoa học dữ liệu

Liên kết
×