English | Français   rss
Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Liên kết
Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế

1. TS. Nguyễn Chí Bảo

Phó Trưởng ban

Email: ncbao@hueuni.edu.vn

 

2. TS. Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng ban

Email: nguyenxuanhuy@hueuni.edu.vn 

Liên kết
×