English | Français   rss
Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất
Liên kết
Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất

1. KS. Ngô Văn Tuấn

Phó Trưởng ban Phụ trách

Email: ngovantuan@hueuni.edu.vn 

2. ThS. Lê Văn Bình

Phó Trưởng ban

Email: lvbinh@hueuni.edu.vn

3. ThS. Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng ban

Email: htkien@hueuni.edu.vn

4. ThS. Hoàng Minh Ngọc

Phó Trưởng ban

Email: hmngoc@hueuni.edu.vn

 

Liên kết
×