English | Français   rss
Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất
Liên kết
Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất

1. Chức năng:

Ban Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Đại học Huế về công tác kế hoạch, đầu tư, quản lý tài chính - kế toán của Đại học Huế và giám sát, kiểm tra công tác tài chính - kế toán thuộc các đơn vị theo phân cấp của Đại học Huế.

2. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì, làm đầu mối xây dựng và tổng hợp kế hoạch tài chính của Đại học Huế.

b) Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp 2 của Đại học Huế và nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp 3 của cơ quan Đại học Huế theo quy định của Nhà nước.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tài chính trong Đại học Huế.

d) Tổ chức hướng dẫn, giám sát kiểm tra sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ, các hoạt động tài chính, kế toán đối với đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Đại học Huế.

đ) Chủ trì đề xuất, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các mức thu chi phí, lệ phí đối với người học và người dạy trong Đại học Huế

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán cho cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, thanh lý tài sản, duyệt đơn giá dự toán theo quy định hiện hành.

h) Chủ trì, làm đầu mối hướng dẫn, tổng hợp thống kê các số liệu về giáo dục đào tạo, tài sản, ... của Đại học Huế.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban Kế hoạch - Tài chính có 04 tổ công tác:

a) Tổ Kế toán tổng hợp;

b) Tổ Kế hoạch - Thống kê;

c) Tổ Kế toán tài sản - Chế độ chính sách;

d) Tổ Kế toán xây dựng cơ bản.

Liên kết
×