English   rss
Liên kết
Ban Giám đốc Đại học Huế
 

PGS.TS.NGUYỄN QUANG LINH

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Phụ trách chung các hoạt động của Đại học Huế.

- Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế

- Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế

 

PGS.TS. LÊ VĂN ANH  

Phó Giám đốc Đại học Huế 

Phụ trách công tác:

- Đào tạo Sau Đại học, Đào tạo đại học, cao đẳng và các cấp học thấp hơn, chương trình đào tạo tiên tiến, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ và theo nhu cầu xã hội, liên kết đào tạo đại học với nước ngoài; khảo thí và đảm bảo chất lương;  chế độ chính sách sinh viên trong đào tạo; văn bằng, chứng chỉ.

- Kiêm giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và tham gia Hội đồng Giáo dục An ninh Quốc phòng.
 

 

 

TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG 

Phó Giám đốc Đại học Huế  

Phụ trách công tác:

- Hợp tác quốc tế; công tác sinh viên bao gồm: công tác chính trị tư tưởng và các hoạt động phong trào của sinh viên, Hội Thể thao Đại học - chuyên nghiệp Huế; công tác cải cách hành chính.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong Đại học Huế.

- Tham gia các ban chỉ đạo cấp Tỉnh.

 

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM