English | Français   rss
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
Liên kết
Ban Giám đốc Đại học Huế
Góp ý

PGS.TS.NGUYỄN QUANG LINH
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Điện thoai: 84.0234.3845.919
Email: nguyenquanglinh@hueuni.edu.vn


Phụ trách chung các hoạt động của Đại học Huế.
Trực tiếp phụ trách các công tác:
- Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển Đại học Huế; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; khoa học công nghệ và môi trường, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất.
- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Cơ sở vật chất, Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
- Chủ tài khoản Đại học Huế.
- Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế.
- Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

 

TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.0234.3936.101
Email: truongquytung@hueuni.edu.vn

TS. ĐỖ THỊ XUÂN DUNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.0234.3938.728
Email: dtxdung@hueuni.edu.vn

PGS.TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.0234.3936.102
Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn

 

 

 

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác học sinh, sinh viên, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, chế độ chính sách, công tác giáo dục thể chất, các hoạt động phong trào, các quỹ học bổng cho sinh viên.

- Công tác cơ sở vật chất: Công tác sửa chữa, chống xuống cấp các công trình do Văn phòng Đại học Huế quản lý và sử dụng; trang thiết bị cơ sở vật chất thuộc Cơ quan Đại học Huế quản lý và các công trình được Giám đốc giao.

- Công tác thanh tra và pháp chế; công tác hành chính, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và chế độ chính sách của Cơ quan Đại học Huế.

- Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Đại học Huế.

Phụ trách các đơn vị: 

- Ban Công tác Học sinh, sinh viên; Ban Thanh tra và Pháp chế; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Phục vụ sinh viên; Khoa Giáo dục thể chất; 

Các công tác khác: 

- Công tác của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế.

- Tham gia các ban chỉ đạo cấp tỉnh; tham gia Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ký công nhận chứng chỉ giáo dục thể chất của sinh viên Đại học Huế.

- Phát ngôn của Đại học Huế và truyền thông giáo dục. 

- Tổng biên tập Bản tin Đại học Huế. 

Phụ trách các lĩnh vực:

- Chương trình Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

- Công tác hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên nước ngoài và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong Đại học Huế. 

Phụ trách các đơn vị:

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế, Ban Hợp tác Quốc tế; Viện tài nguyên và Môi trường; Khoa Quốc tế; Tạp chí Khoa học.

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác đào tạo sau đại học, đào tạo đại học, cao đẳng và các cấp học thấp hơn.

- Các chương trình đào tạo: Tiên tiến, cử tuyển; đào tạo theo địa chỉ và theo nhu cầu xã hội; liên kết đào tạo đại học với nước ngoài.

- Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; văn bằng, chứng chỉ.

Phụ trách các đơn vị:

- Ban Đào tạo; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; Khoa Du lịch; Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị; Nhà Xuất bản Đại học Huế.

 

Liên kết
×