English | Français   rss
Liên kết
Ban Giám đốc Đại học Huế

PGS.TS.NGUYỄN QUANG LINH
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Điện thoai: 84.0234.3845.919
Email: nguyenquanglinh@hueuni.edu.vn


Phụ trách chung các hoạt động của Đại học Huế.
Trực tiếp phụ trách các công tác:
- Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển Đại học Huế; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; khoa học công nghệ và môi trường, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất.
- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Cơ sở vật chất, Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
- Chủ tài khoản Đại học Huế.
- Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế.
- Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

 

TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.0234.3936.101
Email: truongquytung@hueuni.edu.vn

TS. ĐỖ THỊ XUÂN DUNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.0234.3938.728
Email: dtxdung@hueuni.edu.vn

PGS.TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.0234.3936.102
Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn

 

 

 

Trực tiếp phụ trách công tác:
- Công tác học sinh, sinh viên, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, chế độ chính sách sinh viên trong đào tạo, công tác giáo dục thể chất, các hoạt động phong trào học sinh, sinh viên và Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế.
- Công tác thanh tra và pháp chế; công tác hành chính, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và cơ sở vật chất thuộc Cơ quan Đại học Huế.
- Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong Đại học Huế.
- Các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin; trang Thông tin điện tử Đại học Huế.
- Tham gia các ban chỉ đạo cấp tỉnh; tham gia Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Phát ngôn của Đại học Huế; công tác truyền thông giáo dục.
- Phụ trách các đơn vị:  Ban Công tác Học sinh, sinh viên; Ban Thanh tra và Pháp chế; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Phục vụ sinh viên; Khoa Giáo dục thể chất; các Văn phòng Đảng, Đoàn thể.

Trực tiếp phụ trách công tác:
- Hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo nước ngoài, Chương trình Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
- Phụ trách các đơn vị: Ban Hợp tác Quốc tế; Viện tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Giáo dục Quốc tế; Tạp chí Khoa học.

Trực tiếp phụ trách công tác:
- Đào tạo sau đại học, đào tạo đại học, cao đẳng và các cấp học thấp hơn.
- Các chương trình đào tạo: Tiên tiến, cử tuyển; đào tạo theo địa chỉ và theo nhu cầu xã hội; liên kết đào tạo đại học trong nước.
- Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; văn bằng, chứng chỉ.
- Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; Khoa Du lịch; Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị; Trung tâm Học liệu; Nhà Xuất bản.

 

Liên kết
×