English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine Parvovirus - PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam
Góp ý

Nghiên cứu xác định tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ đồng nhiễm của bốn chủng PPV1, PPV2, PPV3 và PPV4 trên lợn nuôi ở bảy tỉnh miền Trung

Họ tên NCS: Nguyễn Trần Trung

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine Parvovirus - PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Dung - TS. Nguyễn Thị Diệu Thuý

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ Sinh học - Đại học Huế

Những đóng góp mới của Luận án

- Luận án đã xác định được tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ đồng nhiễm của bốn chủng PPV1, PPV2, PPV3 và PPV4 trên lợn nuôi ở bảy tỉnh miền Trung; giải và phân tích được trình tự gen mã hóa protein cấu trúc của ba chủng PPV2, trình tự hệ gen của hai chủng PPV4 và trình tự vùng gen NS1/VP1 của hai chủng PPV3 phân lập ở miền Trung và phân tích được mối quan hệ di truyền của các chủng PPV2, PPV4 và PPV3 phân lập ở miền Trung với các chủng PPV lưu hành trong khu vực và trên thế giới.

- Luận án đã cung cấp thông tin có giá trị trong các nghiên cứu về dịch tễ học phân tử các chủng PPV, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, kiểm soát bệnh trên lợn, đặc biệt đối với Hội chứng SMEDI, góp phần làm giảm thiểu những thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi lợn tại các tỉnh miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, luận án đã cung cấp các dẫn liệu khoa học cập nhật, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Chăn nuôi và Thú y ở các trường đại học.

----------------------------------------------

Full name: Nguyễn Trần Trung

Thesis title: Characteristics of structural protein encoding genes of Porcine parvovirus  (PPV) in Central provinces of Vietnam.

Major: Biology

Code: 9420101
Advisors: Associate:

Professor Ph.D Tran Quoc Dung and Ph.D Nguyen Thi Dieu Thuy

School:  Institute of Biotechnology, Hue University.

Contributions of Thesis

- The thesis has determined the prevalence and coinfection rate of four strains PPV1, PPV2, PPV3 and PPV4 in pigs raised in seven central provinces; Solved and analyzed the gene sequences encoding structural proteins of three PPV2 strains, the genome sequences of two PPV4 strains and the NS1/VP1 gene region sequences of two PPV3 strains isolated in the Central region and analyzed the relationship Genetics of strains PPV2, PPV4 and PPV3 isolated in the Central region with PPV strains circulating in the region and around the world.

- The thesis has provided valuable information in studies on the molecular epidemiology of PPV strains, effectively supporting the management and control of diseases in pigs, especially for SMEDI, contributing part in minimizing economic losses for the pig farming industry in the Central provinces in particular and Vietnam in general. At the same time, the thesis has provided updated scientific data, serving research, teaching and training in Biology, Biotechnology, Animal Husbandry and Veterinary majors at universities.

Các tin đã đăng
Liên kết
×