English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn (24-04-2024 16:56)
Góp ý

Thực hiện chương trình công tác năm học 2023 – 2024; Hướng dẫn 02/HD-TLĐ ngày 22/12/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam; Công văn số 08/CĐN ngày 08/01/2024 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ngày 24/4/2024 Công đoàn Đại học Huế tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn”.

 

 

 

Dự hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; PGS. TS Nguyễn Duân, Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐHH, gần 500 đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHH, Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn cơ sở thành viên; Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn và phụ trách kế toán công đoàn. 

 

PGS. TS Nguyễn Duân, Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐHH

 

 

Hội nghị nhằm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Chương trình hành động số 01/CTr-CĐN ngày 26/02/2024 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam gắn với triển khai chương trình toàn khóa của Công đoàn Đại học Huế, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm giúp đoàn viên, viên chức, lao động (VC, LĐ) nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chương trình toàn khóa của Công đoàn ĐHH, nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao của đoàn viên, VC, LĐ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI của Công đoàn ĐHH, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Anh Phương đã phát biểu chỉ đạo và cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Công đoàn ĐHH trong mọi hoạt động, đặc biệt là tổ chức “Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn” nhằm giúp cán bộ công đoàn nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI của Công đoàn ĐHH, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn ĐHH để tiếp nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia  theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 của Chính phủ. 

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, trong quá trình trao đổi đồng chí cũng đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến trực tiếp nguyện vọng của mỗi đoàn viên công đoàn của ĐHH tại Hội trường. Bên cạnh đó, đồng chí đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, những mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm và nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong bối cảnh hiện nay.

 

Tổng kết Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Duân, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐHH đã thay mặt Công đoàn ĐHH cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, những nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn của TS. Nguyễn Ngọc Ân đến với cán bộ công đoàn ĐHH để triển khai thực hiện và bày tỏ mong muốn trong thời gian đến Công đoàn ĐHH được đồng chí quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ trong các chương trình tiếp theo do Công đoàn ĐHH tổ chức.

 

Công đoàn Đại học Huế

Các tin đã đăng
Liên kết
×