English | Français   rss
Liên kết
Con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học thì có được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập không? (19-07-2017 08:26)
Góp ý

 

Hỏi: Học sinh, sinh viên là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học thì có được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập không?

 

Trả lời:

 

Theo Quy định tại Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 31/2013/TT-BGDDT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT thì tiêu chuẩn để xét học bổng khuyến khích học tập là căn cứ vào điểm học tập và điểm rèn luyện, chỉ ưu tiên xét học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên có điểm học tập và rèn luyện từ cao xuống cho đến khi hết quỹ học bỗng khuyến khích học tập của trường. Như vậy, trường hợp nêu trên là có quyền lợi như học sinh sinh viên khác, không có ưu tiên trong xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube