English | Français   rss
Liên kết
Trường Đại học Luật - Danh mục Bài báo khoa học được Khen thưởng Khuyến khích Tài năng năm 2018
Góp ý

STT

Họ và Tên

Tên bài báo/Công trình

Tên tạp chí/Nhà xuất bản

Thuộc danh mục

Link bài báo trên CSDLKH của ĐHH

Năm xuất bản

1. TS. Nguyến Thị Hồng Trinh Party autonomy in Vietnam-the new choice of law rules for international contracts in the civil code 2015 Journal of Private International Law     2018

 

Tổng số:

- 1 tác giả

- 1 bài báo

Download Quyết định Khen thưởng Khuyến khích tài năng năm 2018

Liên kết
×